5.01.2023

מכרז לעבודות הריסה ובינוי להקמת מרכז התמכרויות בקמפוס הר הצופים:

מכרז פומבי מס' 139600/01/01/2023  

 

הקרן לירושלים (ע"ר) (להלן – "המזמינה" ו/או "הקרן") מזמינה בזאת להגיש הצעות לביצוע עבודות הריסה ופינוי  (להלן – "השירות" ו/או "העבודות") בנכס הידוע כגוש 30528 חלקה 27, רח' זלמן שוקן, הר הצופים. העבודות כוללות עבודות הריסה ופינוי בבניין קיים בשטח של כ- 3,700 מ"ר ואופציה בידי הקרן להוסיף עבודות בינוי בהתאם להחלטתה. ביצוע העבודות יכלול את כל המפורט במסמכי המכרז.

 

תמצית תנאים עיקריים של המכרז:

 

 1. תנאי סף להגשת ההצעה

רשאים להשתתף בהליך זה מציעים העומדים בתנאי הסף שמפורטים במסמכי המכרז, שתמציתם מובאת להלן:

 

1.1  המציע הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין בישראל. יודגש כי אין להגיש הצעה משותפת  של שתי חברות או של שתי ישויות משפטיות נפרדות.

1.2  המציע הוא קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסיות בנאיות, התשכ"ט- 1969  בסיווג  ג'2 בענף הבנייה (100) .

1.3  לא עומדים ותלויים נגד המציע כל הליכי חדלות פרעון, לרבות פירוק, הקפאת הליכים או כינוס  נכסים.

1.4  המציע ביצע כקבלן ראשי, עבודות הריסה פינוי ועבודת שלד, במהלך 6 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בשני פרויקטים שביצועם הסתיים, לפחות, בהיקף של 2,500,000  ₪ לא כולל מע"מ בפרקים הרלוונטיים (הריסה, פינוי ושלד יחדיו), כל אחד, לפחות, ובלבד שבאחד מהפרויקטים לפחות, בוצעו עבודות שלד בסך של לא פחות מ- 1,500,000 ₪ לא כולל מע"מ בתוך מבנה קיים ובאחד מהפרויקטים בוצעו עבודות הריסה בסך של לא פחות מ- 350,000 ₪ לא כולל מע"מ בתוך במבנה קיים.

1.5  המציע השתתף בסיור קבלנים כמפורט בסעיף 3.1 להלן.

1.6  המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.

 

 1. עיון במסמכי המכרז וקבלתם

ניתן לקבל ו/או לעיין במסמכי המכרז החל מיום 09.01.2023 במשרדי הקרן לירושלים, רחוב רבקה 11, קומה 2 אצל נועה בלום. יש לתאם הגעה מראש בטלפון 02-6751732 או במייל noab@jfjlm.org. לחילופין מאותו תאריך ניתן לפנות למייל הנ"ל, על מנת לתאם קבלת לינק לעותק דיגיטלי של החומר.

 

 1. סיור קבלנים חובה ושאלות הבהרה

3.1   סיור קבלנים חובה יתקיים ביום חמישי, 12.1.2023 בשעה 11:00 סמוך לאתר הפרויקט, שדרות צ׳רצ׳יל 1, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, ירושלים.

 

3.2   ניתן להגיש שאלות הבהרה, בכתב בלבד, לכתובת מייל: noab@jfjlm.org , עד ליום עד יום ראשון, 22.1.2023 בשעה 16:00.

 

 1. מועד אחרון להגשת הצעות

ההצעה תוגש עד ליום ראשון, 5.2.2023 לא יאוחר משעה 12:00.

ההצעה תוגש בהתאם להוראות מסמכי המכרז, תימסר במעטפה סגורה ותוכנס לתיבת המכרזים הנמצאת בבניין הקרן לירושלים, ברחוב רבקה 11, ירושלים.

 

 1. כללי
  • האמור במודעה זו הינו תקציר בלבד. מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסמכי המכרז.
  • המזמינה רשאית לנהל מו"מ (מכל סוג שהוא) עם כלל המציעים או חלק מהם, כפי שייקבע ע"י המזמינה, ו/או לבצע כל פעולה אחרת כפי שתמצא המזמינה לנכון, לרבות עריכת שלב תחרותי נוסף (התמחרות) בין חלק או כל המציעים, לפי שיקול דעתה.
  • המזמינה אינה מתחייבת לבחור כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו, או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • הקרן לירושלים, עמותה רשומה כדין, אינה כפופה לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992 והתקנות שהותקנו מכוחו.

 

 

 

אמרי בן עמי, עו"ד

מנכ"ל הקרן לירושלים

 

 

נגישות אתר