15.10.2020

מכרז/הזמנה פומבית מס' 037208/01/7520

 

הקרן לירושלים (ע"ר) (להלן – "המזמינה") מזמינה בזאת הגשת הצעות לאספקת והתקנת ציוד מסוגים שונים במרכז פיילי, הממוקם בפינת הרחובות אל מקדסי ואחיטל, ירושלים. הציוד מחולק לתחומים שונים: מערכת תאורה, מערכת הגברה, תחום מתקני תיאטרון ותחום וידאו (להלן – "התחומים").

 

ניתן להגיש הצעה עבור תחום אחד, חלק מהתחומים או כל התחומים.

 

תמצית תנאים עיקריים של המכרז:

 

  1. תנאי סף להגשת ההצעה

 

רשאים להשתתף בהליך זה מציעים העומדים בתנאי הסף שמפורטים במסמכי המכרז, שתמציתם מובאת להלן:

1.1        המציע הוא יצרן או יבואן רשמי או משווק מורשה של יצרן או יבואן רשמי בכל  תחום לגביו הוא מגיש הצעה.

1.2        למציע יש ניסיון קודם של 3 שנים לפחות בתחום בו הוא מגיש הצעה, והוא  סיפק והתקין  ציוד בתחום בו הוא מגיש הצעה, במהלך 3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות ב- 2 פרויקטים באולמות תיאטרון ו/או מופעים ו/או אתרי מופעים בהם ההתקנה הינה התקנה קבועה, בהיקף של 80% של ערך ההצעה כל אחד, לפחות, בכל תחום שמוגש.

1.3        לא עומדים ותלויים נגד המציע כל הליכי חדלות פרעון, לרבות פשיטת רגל, פירוק, הקפאת הליכים או כינוס נכסים.

1.4        המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.

 

  1. קבלת מסמכי המכרז

ניתן לקבל את מסמכי המכרז במייל החל מיום 18.10.2020, ע"י שליחת בקשה לכתובת מייל noab@jfjlm.org.

 

  1. מפגש מציעים ושאלות הבהרה

3.1        מפגש מציעים מקוון (דיגיטלי) יתקיים ביום 27.10.2020 בשעה 15:00. על מנת להשתתף במפגש הדיגיטלי, יש לפנות לכתובת מייל noab@jfjlm.org עד יום 25.10.2020 ולמסור שם, כתובת דוא"ל ומספר טלפון של המציע.

3.2        ניתן להגיש שאלות הבהרה, בכתב בלבד, לכתובת מייל  noab@jfjlm.org, עד ליום 2.11.2020, שעה 14:00.

 

  1. מועד אחרון להגשת הצעות

ההצעה תוגש עד ליום 17.11.2020 לא יאוחר משעה 12:00.  ההצעה תוגש בהתאם להוראות מסמכי המכרז, תימסר במעטפה סגורה ותוכנס לתיבת המכרזים הנמצאת בבניין הקרן לירושלים, ברחוב רבקה 11, ירושלים.

 

  1. כללי

5.1        האמור במודעה זו הינו תקציר בלבד. מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסמכי המכרז.

5.2        המזמינה רשאית לנהל מו"מ (מכל סוג שהוא) עם כלל המציעים או חלק מהם, כפי שייקבע ע"י המזמינה, ו/או לבצע כל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון, לרבות עריכת שלב תחרותי נוסף (התמחרות) בין חלק או כל המציעים, לפי שיקול דעתה.

5.3        המזמינה אינה מתחייבת לבחור כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו, או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבהאחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.4        המזמינה, עמותה רשומה כדין, אינה כפופה לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-  1992 והתקנות שהותקנו מכוחו.

 

 

 

ענת צור

מנכ"לית הקרן לירושלים