3.07.2022

מכרז פומבי מס' 138700/01/02/2022

הקרן לירושלים (ע"ר) (להלן – "המזמינה" ו/או "הקרן") מזמינה בזאת להגיש הצעות לביצוע עבודות בנייה של מרכז ספורט קהילתי ובריכה פנימית בבית חנינא, ירושלים, בנכס הידוע כגוש 31311 חלקה 1. ביצוע העבודות יכלול את כל המפורט במסמכי המכרז

 

תמצית תנאים עיקריים של המכרז:

 

 1. תנאי סף להגשת ההצעה

 

רשאים להשתתף בהליך זה מציעים העומדים בתנאי הסף שמפורטים במסמכי המכרז, שתמציתם מובאת להלן:

 • המציע הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין בישראל. אין להגיש הצעה משותפת של שתי חברות או של שתי ישויות משפטיות נפרדות.
 • המציע הוא קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסיות בנאיות, התשכ"ט-1969, בסיווג ג'5 בענף הבנייה, לפחות.
 • לא עומדים ותלויים נגד המציע כל הליכי חדלות פרעון, לרבות פירוק, הקפאת הליכים או כינוס נכסים.
 • המציע בנה כקבלן ראשי, במועדים כלשהם במהלך 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, שני מבני ציבור שבנייתם הסתיימה, לפחות, בהיקף בנייה של 2,000 מ"ר כל אחד לפחות ובהיקף כספי של 18,000,000 ₪ לפחות כל אחד, ובלבד שאחד ממבני הציבור כולל בריכה ציבורית מקורה.

או לחילופין: המציע בנה כקבלן ראשי, במועדים כלשהם במהלך 4 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, מבנה ציבור אחד שכולל בריכה ציבורית מקורה, שבנייתו הסתיימה, בהיקף בנייה של 4,000 מ"ר לפחות ובהיקף כספי של 35,000,000 ₪, לפחות.

"מבנה ציבור"  לצורך מכרז זה ייחשב אחד מאלה:

 • א. מבנה לשימושים ציבוריים לאחד או יותר מהצרכים הבאים: חינוך, תרבות, דת, רווחה, בריאות, תיירות, ספורט וקהילה.
 • ב. בניין משרדים לשימוש של גוף ציבורי.
 • ג. מרכז מסחרי (קניון).

מובהר כי מבנה מגורים, מבנה בעל קומה אחת בלבד, פרויקט תשתיות ושלד בלבד, אינם נכללים בהגדרות מבנה ציבור.

"בריכה ציבורית מקורה" לצורך מכרז זה ייחשב בריכה מקורה, באורך מינימלי של 20 מטר ורוחב מינימלי של 10 מטר, הטעונה רישוי עסקים בהתאם להוראות צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג – 2013, והעומדת בהוראות תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחיה), התשנ"ד – 1994.

 • המציע השתתף בסיור קבלנים כמפורט בסעיף 3.1 להלן.
 • המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.

 

 1. עיון במסמכי המכרז וקבלתם

ניתן לקבל ו/או לעיין במסמכי המכרז מיום 03.07.22 במשרדי הקרן לירושלים, רחוב רבקה 11, קומה 2 אצל נועה בלום. יש לתאם הגעה מראש בטלפון 02-6751732.

 

 

 1. סיור קבלנים ושאלות הבהרה
  • סיור קבלנים יתקיים ביום ה', 07.07.22 בשעה 12:30  בכתובת: רח' אלמרכז 10, בית חנינא, ירושלים.

  • ניתן להגיש שאלות הבהרה, בכתב בלבד, לכתובת מייל: noab@jfjlm.org, עד ליום ד', 7.22 שעה 16:00.

 

 1. מועד אחרון להגשת הצעות

ההצעה תוגש עד ליום ה', 04.08.22 לא יאוחר מהשעה 12:00.    

ההצעה תוגש בהתאם להוראות מסמכי המכרז, תימסר במעטפה סגורה ותוכנס לתיבת המכרזים הנמצאת בבניין הקרן לירושלים, ברחוב רבקה 11, ירושלים.

 

 1. כללי
  • האמור במודעה זו הינו תקציר בלבד. מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסמכי המכרז.
  • המזמינה רשאית לנהל מו"מ (מכל סוג שהוא) עם כלל המציעים או חלק מהם, כפי שייקבע ע"י המזמינה, ו/או לבצע כל פעולה אחרת כפי שתמצא המזמינה לנכון, לרבות עריכת שלב תחרותי נוסף (התמחרות) בין חלק או כל המציעים, לפי שיקול דעתה.
  • המזמינה אינה מתחייבת לבחור כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו, או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • הקרן לירושלים, עמותה רשומה כדין, אינה כפופה לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992 והתקנות שהותקנו מכוחו.

 

 

 

אמרי בן עמי, עו"ד

מנכ"ל הקרן לירושלים

 

צילום: מיכל פתאל

נגישות אתר