22.12.2022

מכרז פומבי (מכרז הנחה) מס' 041301/01/01/2022

הקרן לירושלים (ע"ר) (להלן – "המזמינה" ו/או "הקרן") מזמינה בזאת להגיש הצעות לביצוע עבודות בנייה של פביליון כניסה לגן הבוטני האוניברסיטאי בגבעת רם, ירושלים, בנכס הידוע כגוש 31283 חלקה 8. הפביליון יהווה אלמנט אדריכלי בולט וחלון ראווה לגנים נושאיים וחממות המציגים תערוכות בוטניות משלימות של הגן הבוטני. ביצוע העבודות יכלול את כל המפורט במסמכי המכרז. על המציע לבצע את העבודות בתקופה שלא תעלה על 18 חודשים מיום מתן צו התחלת העבודה.

 

תמצית תנאים עיקריים של המכרז:

 

 1. תנאי סף להגשת ההצעה

רשאים להשתתף בהליך זה מציעים העומדים בתנאי הסף שמפורטים במסמכי המכרז, שתמציתם מובאת להלן:

 • המציע הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין בישראל. יודגש כי אין להגיש הצעה משותפת של שתי חברות או של שתי ישויות משפטיות נפרדות.
 • המציע הוא קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסיות בנאיות, התשכ"ט-1969 בסיווג ג'3 בענף הבנייה, לפחות.
 • לא עומדים ותלויים נגד המציע כל הליכי חדלות פרעון, לרבות פירוק, הקפאת הליכים או כינוס נכסים.
 • ניסיון קודם בתחום הבנייה – המציע בנה כקבלן ראשי, במועדים כלשהם במהלך 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, שני מבנים שבנייתם הסתיימה, לפחות, בהיקף בנייה של 600 מ"ר כל אחד לפחות ובהיקף כספי של 7,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות כל אחד.

או לחילופין: המציע בנה כקבלן ראשי, במועדים כלשהם במהלך 4 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, מבנה אחד, שבנייתו הסתיימה, בהיקף בנייה של 1,000 מ"ר לפחות ובהיקף כספי של 14,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ), לפחות.

 

 • ניסיון קודם בעבודות מסגרות* – המציע ביצע כקבלן ראשי עבודות פלדה מורכבות בפרויקט כגון אצטדיונים, קירוי פלדה עם אלמנטים מורכבים, קונסטרוקציית פלדה מעורגלת וכד' ובהיקף שלא יפחת מ- 1,500,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפרויקט, ב- 2 פרויקטים לפחות שהקמתם הסתיימה, במהלך 6 השנים שקדמו למועד אחרון למועד להגשת הצעות.

*ככל שלמציע אין את הניסיון הקודם הדרוש בעניין עבודות המסגרות יש לנהוג לפי הוראות מסמכי המכרז בעניין המצאת פרטי קבלן משנה בעל הניסיון הדרוש.

 

 • ניסיון קודם בעבודות פוליקרבונט* – המציע ביצע כקבלן ראשי התקנת והרכבת פוליקרבונט בפרויקטים דומים ובהיקף שלא יפחת מ- 200,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפרויקט, ב-2 פרויקטים לפחות, שהקמתם הסתיימה, במהלך 5 השנים שקדמו למועד אחרון למועד להגשת הצעות.

*ככל שלמציע אין את הניסיון הקודם הדרוש בעניין עבודות הפוליקרבונט יש לנהוג לפי הוראות מסמכי המכרז בעניין המצאת פרטי קבלן משנה בעל הניסיון הדרוש.

 

 • המציע השתתף בסיור קבלנים כמפורט בסעיף 3.1 להלן.
 • המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.

 

 

 1. עיון במסמכי המכרז וקבלתם

ניתן לקבל ו/או לעיין במסמכי המכרז החל מיום ג' 27.12.2022 במשרדי הקרן לירושלים, רחוב רבקה 11, קומה 2 אצל נועה בלום. יש לתאם הגעה מראש בטלפון 02-6751732 או במייל noab@jfjlm.org. לחילופין מאותו תאריך ניתן לפנות למייל זה, על מנת לתאם קבלת לינק לעותק דיגיטלי של החומר.

 

 1. סיור קבלנים חובה ושאלות הבהרה

3.1      סיור קבלנים חובה יתקיים ביום שני 2.1.2023  בשעה 12:30  בכתובת: כניסה לגן הבוטני האוניברסיטאי בגבעת רם, ירושלים, ליד האגם.

3.2   ניתן להגיש שאלות הבהרה, בכתב בלבד, לכתובת מייל:  noab@jfjlm.org , עד ליום רביעי,  18.1.2023 בשעה 16:00.

 

 

 1.  מועד אחרון להגשת הצעות

ההצעה תוגש עד ליום רביעי, 1.2.2023 לא יאוחר מהשעה 12:00.

ההצעה תוגש בהתאם להוראות מסמכי המכרז, תימסר במעטפה סגורה ותוכנס לתיבת המכרזים הנמצאת בבניין הקרן לירושלים, ברחוב רבקה 11, ירושלים.

 

 

 1. כללי

5.1  האמור במודעה זו הינו תקציר בלבד. מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסמכי המכרז.

5.2  המזמינה רשאית לנהל מו"מ (מכל סוג שהוא) עם כלל המציעים או חלק מהם, כפי שייקבע ע"י המזמינה, ו/או לבצע כל פעולה אחרת כפי שתמצא המזמינה לנכון, לרבות עריכת שלב תחרותי נוסף (התמחרות) בין חלק או כל המציעים, לפי שיקול דעתה.

5.3  המזמינה אינה מתחייבת לבחור כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו, או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.4  הקרן לירושלים, עמותה רשומה כדין, אינה כפופה לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 והתקנות שהותקנו מכוחו.

 

 

 

                                                                                                                                אמרי בן עמי, עו"ד

                                                                                                מנכ"ל הקרן לירושלים

 

נגישות אתר