10.02.2022

הקרן לירושלים קוראת לתנועות נוער וארגוני נוער בעיר להגיש מיזמים שיופעלו בעיר בשנת תשפ"ב לפרס לאזרחות טובה ע"ש גולדשטיין 

הקרן לירושלים מפרסמת כאן בקשה להגשת מועמדות של תנועות נוער וארגוני נוער בירושלים, המוכרים ע"י משרד החינוך, לפרס לאזרחות טובה, תרומת ד"ר ישראל ברטה גולדשטיין ז"ל. המיזמים שייבחרו יזכו בפרס של עשרת אלפים שקל כל אחד. 

הפרס נועד לעודד מנהיגות חברתית, מחויבות לקהילה הירושלמית, ייחודיות וחדשנות. המיזמים אמורים להביא לידי ביטוי את הפעילות ההתנדבותית שתנועות הנוער מקיימות בקהילה.

תקנון:

 1. תנועות נוער מוכרות על ידי משרד החינוך וארגוני נוער הנתמכים על ידי משרד החינוך, הרשומים כעמותה או כחברה לתועלת הציבור (חל"צ), הפועלים בעיר ירושלים, מוזמנים להגיש מועמדות לפרס הקרן לירושלים לאזרחות טובה, שיוענק עבור מיזם המופעל על ידם בנושא אזרחות טובה, בעיר ירושלים.

 

 1. הפרס מוענק הודות לתרומתם הנדיבה של ד"ר ישראל וגב' ברט גולדשטיין ז"ל.

 

 1. הפרס מיועד למיזם המציג אזרחות טובה, מנהיגות חברתית, מחויבות לקהילה הירושלמית, ייחודיות וחדשנות.

 

 1. הפרס יוענק לעד שלושה מיזמים המבוצעים במהלך שנת תשפ"ב.

 

 1. סכום הפרס10,000 למיזם.

 

 1. כל סניף ירושלמי (ייקרא להלן "הסניף") של תנועת נוער מוכרת על ידי משרד החינוך ושל ארגון נוער נתמך על ידי משרד החינוך רשאי להגיש מיזם אחד בלבד.

 

 1. אין מגבלה על מספר הסניפים מכל תנועת נוער/ ארגון נוער שרשאים להגיש מועמדות ובלבד כי כל אחד מהסניפים המגישים מיזם, ממוקם בירושלים.

 

 1. קריטריונים לבחירת המיזמים הזוכים:

 

*           המיזם מופעל על ידי סניף ירושלמי של תנועת נוער מוכרת על ידי משרד החינוך או ארגון נוער הנתמך על ידי משרד החינוך.

*           המיזם מבוצע בעיר ירושלים.

*           המיזם מציג אזרחות טובה, מנהיגות חברתית ומחויבות לקהילה הירושלמית.

*           למיזם מימד של ייחודיות וחדשנות.

*           התאמה למגבלות הקורונה, ושינויים נדרשים במקרה הצורך, ככל שישנם.

 

 1. אופן הגשת הבקשה :

 

על הסניף להגיש לקרן לירושלים בדוא"ל JFPrize@jfjlm.org את המסמכים הבאים (במייל אחד):

 

 • תיאור של המיזם, כולל פרטי הפעילות / הפרויקט המוצע, תוך התייחסות לנושאים הבאים:

 

 1. מנהיגות חברתית
 2. תרומת המיזם לקהילה הירושלמית
 3. ייחודיות וחדשנות המיזם
 4. מועד ביצוע המיזם ומשך זמן הפעילות
 5. גופים שותפים (במידה וקיימים)

 

תיאור המיזם יהיה באורך שני עמודים מודפסים לכל היותר.

יש לציין שם מלא של תנועת הנוער/ ארגון הנוער, הסניף הירושלמי, מספר עמותה או ח.פ. ופרטי איש קשר הכוללים מספר טלפון וכתובת מייל.

 

ניתן להוסיף סרטון קצר לתיאור המיזם (עד שתי דקות לכל היותר).

יש לשלוח את הסרטון באמצעות WeTransfer או דרך קישור ל – youtube – לדוא"ל הנ"ל (תוך ציון פרטי המגיש).

 

 • אישור ניהול תקין לשנת 2022 של העמותה / חל"צ אליו יועבר סכום הפרס (תנועת הנוער/ארגון הנוער או הסניף עצמו אם רשום כתאגיד נפרד).

 

 • אישור בכתב מטעם תנועת הנוער או ארגון הנוער: במידה ואישור הניהול התקין הינו של תנועת הנוער או ארגון הנוער ולא של הסניף עצמו, יש לצרף לחומר המוגש אישור בכתב מטעם תנועת הנוער, לפיו מלוא סכום הפרס יועבר על ידיה לסניף הירושלמי בו מבוצע המיזם.

 

 1. בחינת המיזמים ע"י ועדת הפרס:

 

המיזמים ייבחנו ע"י וועדת הפרס, תוך מתן ניקוד בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק החלטתה. המיזמים שיקבלו את הציונים הגבוהים ביותר ייבחרו כזוכים בפרס, ולמגישים לא תהא כל  זכות ערעור על החלטתה של ועדת הפרס. ההליך והבחירה במיזם אינם כפופים לדיני המכרזים ו/או החוזים.

 

 1. חברי ועדת הפרס: עו"ד צבי אגמון (יו"ר), שי דורון – נשיא הקרן לירושלים, אמרי בן עמי – מ"מ מנכ"ל הקרן לירושלים, אריק גרבלסקי – נציג ציבור, גדעון אברמי – נציג ציבור,  יורם חיים – נציג ציבור

 

 1. הקרן לירושלים וועדת הפרס שומרות את הזכות לדרוש פרטים נוספים מהמגיש ו/או לדרוש ממגישים מסוימים להציג את המיזם בפני חברי וועדת הפרס ו/או כל פורום אחר.

 

 1. מועד אחרון להגשת המועמדות:_ 10/3/22

 2. באחריות המגיש לוודא כי קבל אישור במייל חוזר שהבקשה הוגשה.

 

 1. בשאלות ניתן לפנות בכתב לדוא"ל JFPrize@jfjlm.org

 

 1. הודעות בדבר זכייה בפרס יועברו לזוכים עד סוף חודש אפריל 2022.

 

 1. הצהרות והתחייבויות

 

הגשת המיזם המוצע מהווה אישור מטעם תנועת הנוער והסניף, כי:

 

 • סניפי תנועות הנוער / ארגוני הנוער הזוכים ישתתפו בטקס הענקת הפרס מטעם הקרן לירושלים.

 

 • הסניף מאשר הוראות תקנון זה ומתחייב לעמוד בכל תנאיו וכן מתחייב כי אם המיזם ייבחר על ידי ועדת הפרס, הרי שהוא יבצע במהלך שנת תשפ"ב את המיזם בהתאם לתיאור, ללו"ז ולכל הפרטים שהוגשו, הוצגו ואושרו ע"י לוועדת הפרס.

 

 • העברת כספי הפרס לתנועת הנוער/ ארגון הנוער הזוכה מותנית בביצוע מלא של המיזם בפועל ומתן דיווח בכתב ("דו"ח תכנון מול ביצוע") לקרן לירושלים והמצאת כל אישור הנדרש לקרן לירושלים, בתוקף במועד התשלום.

 

 • הזוכים יציינו את דבר הזכייה בפרס ויציגו את לוגו הקרן לירושלים, בכל פרסום אודות המיזם.

 

 • המגיש הינו מוסמך להגיש את המיזם מטעם הסניף ותנועת הנוער / ארגון הנוער.

 

 • הקרן לירושלים רשאית לפרסם את פרטי המיזמים כולל את החומרים שהועברו לוועדת הפרס.

 

 • הקרן לירושלים אינה מתחייבת לבחור שלשה מיזמים ואינה חייבת לבחור כל מיזם שהוא במסגרת התחרות. הקרן לירושלים רשאית לבחור יותר משלושה מיזמים זוכים ובמקרה זה, סך כל סכום הפרסים, 30,000 ₪, יחולק בין המיזמים הזוכים בהתאם לשיקול דעת הקרן בלבד.

 

 • למען הסר ספק, לא תהיה לכל סניף ו/או לכל תנועת נוער ו/או ארגון נוער כל דרישה, תביעה, טענה או עילה, מכל מין וסוג, כלפי הוועדה ו/או כלפי התחרות ו/או כלפי הקרן לירושלים לרבות בגין עלויות ו/או הוצאות ו/או נזקים שנגרמו להם בקשר עם המיזם ו/או עם הגשת מועמדות לתחרות, לרבות במקרה של טעות ו/או תקלה בגינן תימנע השתתפות מסניף ו/או מתנועת נוער /ארגון נוער ו/או תקלה בגינן תימנע האפשרות שסניף ו/או תנועת נוער/ארגון נוער יזכה בפרס.
 • הקרן לירושלים שומרת את הזכות למנות חברי ועדה נוספים ו/או להחליף חברים שנבצר מהם להשתתף בוועדה.

נגישות אתר