16.05.2024

"קרן לי" – קרן צעירה מיסודה של "הקבוצה הישראלית" של הקרן לירושלים מבקשת לקבל מידע (RFI) אודות מיזמים חברתיים המיועדים לצעירים בעיר ירושלים

 

הקבוצה הישראלית של הקרן לירושלים גאה לפתוח מחזור שלישי של "קרן לי" – המיועדת לתמיכה ביוזמות חדשות של מלכ"רים בירושלים, במטרה לעודד את המשך מגוריהם של צעירים בירושלים ולחזק את המעמד היצירתי הצעיר בעיר.

קרן לי של הקבוצה הישראלית מעוניינת להעניק מענקי הזנק בסך של כ- 40,000 ₪ עד 50,000 ₪ כל אחד.

פניה זו מיועדת ליזמים המאוגדים כמלכ"רים ירושלמים, המבקשים להקים ו/או להרחיב מיזם בר קיימא, בתחומים של חברה, קהילה, תרבות, אומנות, יצירה, ספורט ופנאי.

 

יזמים מוזמנים להגיש הצעות ורעיונות, תכניות ומיזמים בתחומים האמורים, כולל רעיונות לפיתוח קבוצתי ו/או אישי של צעירים בתחומים אלה וכולל רעיונות למקומות מפגש ובילוי קהילתי או חברתי. על המיזם המוצע להציע פעילות שתתקיים בירושלים, על בסיס מודל כלכלי בר קיימא הכולל הכנסות עצמאיות ("עסק חברתי"). המענק יאפשר לזוכים ליישם מודל כלכלי יציב ולהגיע לאיזון כלכלי.

המיזמים המוצעים ייבחנו ע"י ועדת ההיגוי של קרן לי.

 

ועדת ההיגוי תבחן את המיזמים המוצעים, תוך מתן דגש על הנושאים הבאים:

 • קהל היעד של המיזם – צעירים המתגוררים בירושלים, בעדיפות לבוגרי מוסדות השכלה גבוהה/מוסדות לימוד בתחום התרבות והאומנות
 • מיזם בר קיימא
 • המענק יבטיח את תחילת פעילות המיזם בטווח של עד 6 חודשים ממועד הענקתו.

 

תנאים להשתתפות בהליך זה:

 1. מלכ"ר הרשום ו/או פועל בעיר ירושלים.
 2. אישור ניהול תקין בתוקף – נא לצרף למידע המוגש.
 3. אישור מוסד ציבורי לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה בתוקף – נא לצרף למידע המוגש.
 4. המיזם מיועד לקידום ופיתוח פעילות לצעירים בירושלים בחתומי חברה, קהילה, תרבות, אומנות, יצירה, ספורט ופנאי בעיר.
 5. המיזם מבוסס על מודל כלכלי מפורט הכולל הכנסות עצמאיות ותכנית עסקית.
 6. היזמים הזוכים מתחייבים לשלוח לקרן לירושלים דו"חות רבעוניים בכתב על התקדמות המיזם, הכוללים תמונות, קטעי ווידאו ודיווח מפורט על התקדמות הפרויקט ובנוסף דו"ח סופי בסוף שנת המענק – מילולי וכספי. דו"חות אלו הן תנאי לקבלת המענק.

 

רצוי לספק מידע לגבי הנקודות הבאות:

 • פירוט של תוכן הפעילות הכלול במיזם
 • אופי הפעילות
 • תקציב מלא ומפורט של המיזם, כולל רשימה מפורטת של הכנסות והוצאות
 • אתגרים וסיכונים אפשריים הידועים למגיש
 • כל פירוט ונתון נוסף רלבנטי

 

אופן הגשת המידע:

המלכ"ר יגיש את המסמכים באמצעות מייל ל-  Kerenlee@jfjlm.org

לחץ כאן: שאלות ותשובות קרן לי

מועד אחרון להגשת המידע: 30 ליוני 2024

הקרן לירושלים תהא רשאית להאריך את המועד האחרון להגשת המידע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

בתמונה: פרויקט של הישיבה החילונית – זוכה במענק "קרן לי" לשנת 2023

 

למען הסר ספק מובהר, כי פניה זו נועדה לקבלת מידע בלבד, היא אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז או קול קורא, ואין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמגישים. בעקבות הפניה והמידע אשר יתקבל מהמגישים, תשקול הקרן לירושלים את המשך פעולותיה בעניין מענק קרן לי בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובהתאם להוראות כל דין.

 

הקרן לירושלים שומרת על זכותה לבחור במיזמים שהוצעו בהליך זה לשם קבלת מענק, בכל סכום שהוא, גם ללא עריכת כל הליך נוסף. כן שומרת הקרן על זכותה לדון עם מי מהמגישים על פרטי הצעתם ו/או לקיים ראיונות ו/או מפגשים ו/או סיורים לבחינת הצעות, לדרוש ממי מהמגישים פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספים וכו'. כמוכן שומרת הקרן על זכות להשתמש במידע אשר יתקבל בעקבות פניה זאת, לרבות לצורך הרכבת רשימת מתמודדים פוטנציאליים בהליך נוסף בקשר לפרויקט זה, ככל שהקרן לירושלים תחליט שיהיה כזה.

 

לא חלה על הקרן לירושלים כל חובה לקיים כל הליך נוסף בעניין הפרויקט וגם אם יתקיים הליך נוסף כאמור, תהיה הקרן לירושלים רשאית לשנות או להוסיף תנאים ודרישות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה.

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקרן לירושלים רשאית לשנות את ההליך או לבטלו או לשנות או לבטל חלקים ממנו, או לצאת להליך נוסף ו/או חדש, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולא תהא למי מהמגישים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי הקרן ו/או כלפי מי מטעמה.

 

 

ניתן להגיש שאלות הבהרה בכתב בלבד לדוא"ל   Kerenlee@jfjlm.org עד יום 4 ליוני 2024.

 

בהצלחה!

תמונה בשער: "המפעל" – זוכה במענק קרן לי לשנת 2023. צילום של איתמר גינזבורג 

נגישות אתר