מכרז חפירה ודיפון – מועדון ספורט בבית חנינא

 

מכרז פומבי מס' 138700/01/01/2021

 

הקרן לירושלים (ע"ר) (להלן – "המזמינה" ו/או "הקרן") מזמינה בזאת להגיש הצעות לביצוע עבודות חפירה, ביסוס ודיפון  (להלן – "השירות" ו/או "העבודות") בנכס הידוע כגוש 31311 חלקה 1, רח' אלמרכז 10, בית חנינא. ביצוע העבודות יכלול את כל המפורט במסמכי המכרז.

על המציע לבצע את העבודות בתקופה שלא תעלה על 5 חודשים מיום מתן צו התחלת העבודה.

 

תמצית תנאים עיקריים של המכרז:

 

 1. תנאי סף להגשת ההצעה

רשאים להשתתף בהליך זה מציעים העומדים בתנאי הסף שמפורטים במסמכי המכרז, שתמציתם מובאת להלן:

 • המציע הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין בישראל. יודגש כי אין להגיש הצעה משותפת של שתי חברות או של שתי ישויות משפטיות נפרדות.
 • המציע הוא קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסיות בנאיות, התשכ"ט-1969 בסיווג ג'2 בענף הבנייה (100) ו/או בענף כבישים תשתיות ופיתוח (200), לפחות.
 • לא עומדים ותלויים נגד המציע כל הליכי חדלות פרעון, לרבות פירוק, הקפאת הליכים או כינוס נכסים.
 • המציע ביצע כקבלן ראשי, עבודות חפירה, דיפון וביסוס במועדים כלשהם במהלך 4 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בשני פרויקטים שביצועם הסתיים, לפחות, בהיקף חפירה של 20,000 מ"ק כל אחד, לפחות, ובלבד שהפרויקט כלל גם עבודות דיפון וביסוס בהיקף כספי של לפחות 850,000 ₪ (לא כולל מע"מ)
 • המציע השתתף בסיור קבלנים כמפורט בסעיף 3.1 להלן.
 • המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז.

 

 1. עיון במסמכי המכרז וקבלתם

ניתן לקבל ו/או לעיין במסמכי המכרז החל מיום א' 2.1.2022 במשרדי הקרן לירושלים, רחוב רבקה 11, קומה 2 אצל נועה בלום. יש לתאם הגעה מראש עם נועה בלום בטלפון 02-6751732.

 

 1. סיור קבלנים ושאלות הבהרה
  • חובה להשתתף בסיור קבלנים שיתקיים ביום ה' 6.1.2022 בשעה 9:00  בכתובת: אלמרכז 10 בכניסה למנהל הקהילתי בית חנינא, ירושלים.
  • ניתן להגיש שאלות הבהרה, בכתב בלבד, לכתובת מייל: noab@jfjlm.org , עד ליום א' 16.1.2022 , בשעה 16:00.

 

 1. מועד אחרון להגשת הצעות

ההצעה תוגש עד ליום ד' 26.1.2022 לא יאוחר מהשעה 12:00. ההצעה תוגש בהתאם להוראות מסמכי המכרז, תימסר במעטפה סגורה ותוכנס לתיבת המכרזים הנמצאת בבניין הקרן לירושלים, ברחוב רבקה 11, ירושלים.

 1. כללי
  • האמור במודעה זו הינו תקציר בלבד. מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסמכי המכרז.
  • המזמינה רשאית לנהל מו"מ (מכל סוג שהוא) עם כלל המציעים או חלק מהם, כפי שייקבע ע"י המזמינה, ו/או לבצע כל פעולה אחרת כפי שתמצא המזמינה לנכון, לרבות עריכת שלב תחרותי נוסף (התמחרות) בין חלק או כל המציעים, לפי שיקול דעתה.
  • המזמינה אינה מתחייבת לבחור כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו, או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • הקרן לירושלים, עמותה רשומה כדין, אינה כפופה לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992 והתקנות שהותקנו מכוחו.

 

 

 

                                                                                                                                                              אמרי בן עמי

                                                                                                                                                              מנכ"ל הקרן לירושלים

 

נגישות אתר